Konkurs "Mój Las" w roku szkolnym 2016/2017

do konkursu mój las
Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa zapraszają do udziału w XXX Edycji konkursu "Mój Las"

Regulamin konkursu: kliknij tutaj

Konkurs "Mój Las" prowadzony jest dwuetapowo:

I etap na szczeblu wojewódzkim
II etap na szczeblu centralnym

I etap – na szczeblu wojewódzkim organizują Zarządy Wojewódzkie (Okręgowe) LOP, które przy udziale pozostałych współorganizatorów powołują Sąd Konkursowy i dokonują oceny wszystkich nadesłanych prac. Najlepsze z nich dostają się do etapu centralnego.

Adresaci:

W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponad podstawowych ogólnokształcących i zawodowych.
Prace konkursowe do etapu wojewódzkiego z województwa pomorskiego należy dostarczyć do Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku w terminie do 30 listopada 2016 r.

Tematy konkursu ustalone w XXX edycji 2016/2017 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I - Dzień i noc w lesie (dzieci szkół podstawowych klas I - III)
2. kategoria II - Drzewo i jego funkcje w przyrodzie (dzieci szkół podstawowych klas IV-VI)
3. kategoria III - Znaczenie drewna dla lasu i ludzi (młodzież gimnazjów)
4. kategoria IV - Gospodarka leśna a sukcesja naturalna - za i przeciw (młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i zawodowych)

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym powołane przez ZO LOP dokonują oceny nadesłanych prac i wyboru jednej najlepszej w każdej kategorii wiekowej, która zostanie zakwalifikowana do II etapu konkursu Najlepsze prace konkursowe I etapu przesyłane są przez ZO LOP do ZG SITL i D do 31 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie wyników centralnych konkursu następuje w terminie do 15 kwietnia 2017 r

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b