Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Wisła w krajobrazie Pomorza" 2017 r.

Patryk Bonin
W związku z  tym, że rok 2017 został nazwany rokiem rzeki Wisły OM LOP w Gdyni we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym ogłosili konkurs fotograficzny: "Wisła w krajobrazie Pomorza".

Od czasów, gdy po ustąpieniu lądolodu Wisła skierowała swe wody na północ ku Bałtykowi, stanowi ona jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Pomorza. Poczynając już od epoki kamiennej nad brzegami Wisły rozwijało się rybołówstwo. Nieco później na terenach wokół nadbrzeżnych osad także i hodowla bydła. Postęp cywilizacyjny i związany z nim rozwój szkutnictwa sprawił, że Wisła zaczęła stanowić też ważną drogę komunikacyjną i handlową. Dokumentując zdjęciowo swoje wędrówki pomorskimi szlakami turystycznymi wzdłuż brzegów dolnej Wisły warto wydobyć unikatowy charakter krajobrazu tych ziem, zwłaszcza, że cały czas podlegają one dynamicznym przemianom.

 Konkurs objęty jest patronatem Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK i Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK.

Główne założenia konkursu:

  1. Czas trwania konkursu: do 15 września 2017 r.
  2. Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa pomorskich krajobrazów przyrodniczych i kulturowych związanych Wisłą i jej najbliższym otoczeniem.
  3. W konkursie może uczestniczyć każdy autor zdjęć, bez względu na wiek i przynależność.
  4. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny w postaci elektronicznej
    do 3 (trzech) prezentacji multimedialnych (fotografia, film) o maksymalnej długości
    nie przekraczającej 3 (trzech) w formie pliku samowykonalnego w rozdzielczości 1920x1080 pixeli (FHD) i zalecanej proporcji kadru 16:9 w powszechnie stosowanym formacie zapisu (np. AVI, PPS, WAVE, MPEG-2, MPEG-4, MP4, MJPEG, H.264, itp.).
  5. Prace muszą być wykonane na terenie kraju, nie wcześniej niż 01 stycznia 2017r. i nie mogą też być wcześniej prezentowane na wystawach i konkursach oraz publikowane w wydawnictwach i Internecie.
  6. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Gdyńskiego Centrum OrganizacjiPozarządowych ( z dopiskiem OM PTTK) adres: 81-364 Gdynia ul. 3 Maja 27-31, tel.:58 661 35 41 w terminie do  15 września 2017r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego) na dowolnym nośniku komputerowym (płyta CD, płyta DVD, USB pendrive).

Zachęcamy do zapozania się z regulaminemi wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu "Wisła w krajobrazie Pomorza" - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b