Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku 2018

20180529 162953 nowe
Dnia 29 maja 2018 r. odbył się Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku. Zjazd otworzył Prezes ustępującego Zarządu Pan Jerzy Krefft. Serdecznie przywitał wszystkich zebranych dziękując jednocześnie za przybycie. Następnie zaproponował, aby Pan Maciej Matoń został Przewodniczącym Zjazdu. Na Sekretarza Zjazdu zaproponowana została Pani Katarzyna Tysler.

Sprawozdanie z działalności w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił Pan Jerzy Krefft. Działalność merytoryczna, głównie edukacyjna w minionej kadencji była bardzo bogata, zaprezentowano tylko przykładowe przedsięwzięcia organizowane z największym rozmachem, bądź nowości w działalności Okręgu.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, którą rozpoczęła Pani Zdzisława Janowska (Gdańsk), apelując o zadbanie o wizerunek LOP w mediach, aby nasze stowarzyszenie będące organizacją ekologiczną nie było kojarzone z wieloma krzykliwymi, niemerytorycznymi, angażującymi się politycznie organizacjami. Pan Marek Wituszyński (Chojnice) poparł wypowiedź Pani Zdzisławy, dodatkowo proponując ulepszenie wymiany doświadczeń między oddziałami, aby dzielić się dobrymi praktykami. Pan Ryszard Wrzosek (Gdynia) wspomniał o współpracy LOP z PTTK i realizowanych przy m.in. ich udziale Sejmikach Krajoznawczych. Ostatni odbył się pod hasłem „Wisła w krajobrazie Pomorza". Przekazał również na ręce Prezesa Jerzego Krefft podziękowania od Departamentu Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za wparcie organizacyjne tej imprezy.

Pan Ryszard Rusiłowicz (Gdańsk) podkreślił istotę lepszej współpracy LOP z mediami. Pan Marek Wituszyński (Chojnice) podziękował także Zarządowi za wnioski o odznaczenia Państwowe dla członków LOP z Oddziału w Chojnicach. Dwóch nauczycieli otrzymało takie odznaczenia. Pan Maciej Matoń (Gdańsk) wnioskował o wzmocnienie współpracy z PTTK, Zieloną Szkołą przy Wdzydzkim Parku Krajobrazowym i Błękitną Szkołą przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół LOP. Pani Wiktoria Rocławska (Wejherowo) wspomniała, aby pamiętać o słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podając jako przykład rozrastający się Wejcherowski Klub LOP przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz liczne wyjazdy edukacyjne tegoż Klubu. Pan Maciej Matoń (Gdańsk) podkreślił również konieczność próby włączenia w działalność stowarzyszenia osób „w średnim wieku".

Po dyskusji i wymianie doświadczeń Delegatów rozpoczęła się część wyborcza Zjazdu. Zjazd jednogłośnie podjął decyzję, że do Zarządu wybranych zostanie 7 osób w głosowaniu tajnym. Zaproponowano następujące kandydatury: Jerzy Krefft, Halina Uchman, Teresa Preis, Iwona Maksimowska, Wiktoria Rocławska, Elżbieta Szyler, Barbara Ryll, Karolina Żychlińska. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie.


Zjazd jednogłośnie postanowił, że odbędą się głosowania jawne i wspólne, a nie na poszczególnych kandydatów.
Organy LOP na kolejną 5-letnią kadencję ukonstytuowały się następująco:
I. Zarząd Okręgu:
Prezes - Jerzy Krefft
Wiceprezes - Halina Uchman
Sekretarz – Iwona Maksimowska
Skarbnik - Teresa Preis
Członkowie – Wiktoria Rocławska
- Barbara Ryll
- Karolina Żychlińska
II. Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marek Wituszyński
Sekretarz - Hanna Szostak
Członek – Ryszard Rusiłowicz
III. Okręgowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Ryszard Józef Wrzosek
Sekretarz – Jolanta Czeczótka
Członek – Zdzisława Janowska

Na zakończenie spotkania Pan Jerzy Krefft podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Zjazdu oraz za sprawny przebieg wyborów. Życząc wszystkim dalszej, aktywnej działalności oraz dziękując za zaufanie zakończył Zjazd.

 

Galeria:

IMG 20180529 140519 IMG 20180529 140532 IMG 20180529 154206 IMG 20180529 154832 IMG 20180529 155512 IMG 20180529 162234 IMG 20180529 162839 IMG 20180529 162952

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b